OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Simona Dočkalová
IČ: 06968091
DIČ: CZ9654114206
Se sídlem: Kabátníkova 20, Brno 60200, Česká republika
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 722 488 313
E-mail: DockalovaSimona@seznam.cz
www.duhamehozivota.cz
(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.duhamehozivota.cz (dále je „internetový obchod“). 
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku” Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. 
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 2601422558/2010, vedený u společnosti Fio banka.
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, 
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 
 • pokud má zboží podstatnou vadu, 
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Pokud zbožím, které kupující objednává, je kniha, u níž nezaznamená vady při jejím přijetí, pozdější reklamace není možná.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2.1. 2019 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět

______________________________________________________________________________________________________

DOČASNÉ PODMÍNKY V RÁMCI SNOVÉ KAMPANĚ A DOPROVODNÉ SOUTĚŽE.


Naplňme snovou kampaň s názvem "kapesnář" a vykročme společně za splněním našich snů. 

Zformujme společně můj sen - VYDEJME KNIHU se vším všudy - a já díky tomu splním *SEN jednomu z Vás v hodnotě 25.000,- v rámci SOUTĚŽE! ✧☺

*(Podmínka: Minimální počet prodaných kusů pro uskutečnění soutěže je 880 ks. Pokud se knih prodá méně, tak bohužel nebude dostatek financí pro výhru. Uskutečnění a realizaci můžeš pomoc i Ty - například svým sdílením mezi blízkými, nebo když uděláš radost někomu dalšímu a koupíš rovnou 2 ks kapesnářů.)


Jak to?

Protože si vážím té dloooouhé doby, kterou jsme strávili virtuálně spolu, podporovali a inspirovali se navzájem. ❤
A to je právě jeden z důvodu, proč jsem se rozhodla tentokrát uspořádat kampaň přímo na mých stránkách
~ provizi, kterou bych dala startovači za zprostředkování kampaně jako v roce 2018, věnuji na splnění snu jednomu z Vás. ✧☺
(I tam ale była tehdy podmínka úspěšné naplnění kampaně stejně jako tady.)


Proč?

Proč Vám a ne třeba charitativní organizaci jako v roce 2018?
Protože chci dokázat Vám, že sny se opravdu formují do reality, když se rozhodneme pro to, CO opravdu CHCEME my.
Formují se do reality ve chvíle, kdy si je přestáváme pouze převalovat ve své hlavě a konečně je "vyjádříme" nahlas.

Proto si ujasni, o čem SNÍŠ, co si PŘEJEŠ, co CHCEŠ Ty.
Objednej si alespoň 1ks KAPESNÁŘ a pak své přání nějak kreativně ztvárni do fotky/obrázku s krátkým dovětkem a pošli na mail: simonalavistrea@seznam.cz 
i s číslem objednávky k a p e s n á ř e. ✧
(DŮLEŽITÉ: Podrobný návod a podmínky pro účast si přečti níže, ať všemu porozumíš.)


DŮLEŽITÉ STRÁNKY PRO TEBE:
1) Stránka na "lakování" jednotlivých zveřejněných děl, kde se rozhodne, kdo postoupí do finálového výběru. (Stránka je přístupná všem.)
2) Skupina na finální výběr vítěze "snové kampaně". (Přístupná pouze lidem, kteří zakoupili kapesnář, mohou a nemusí se zúčastnit soutěže a hlasování, mohou a nemusí být součástí skupiny.)


V této snové kampani se jedná hlavně o prodej díla - knihy  k a p e s n á ř + zápisník a následné zprostředkování realizace díla (výroba knih a zápisníků, balící materiály, samotné balení, doprava, poštovné, reklama, hlavně splacení půjčené částky mému tátovi ❤, bez které bych knihu nemohla celých 8 měsíců psát, a jiné...)

Soutěž o SEN je pouze doplňkem pro zpestření celé akce. Je to ode mě zároveň i takové poděkování za uběhlé roky. A možná částečně i rozloučení? Při psaní kapesnáře jsem totiž přišla na to, že po 5 letech na sociálních sítích chci více žít ten reálný život. I proto se má aktivita na sociálních sítích v poslední době snížila a sníží. Ale tvořit budu dál. Ráda bych později udržela skupinu na Facebooku, kde to už nebude jen o mně, ale O NÁS.
Mám ve svých řadách úžasné lidi a ráda bych nás více propojila právě ve FB skupině, kde je pro to více přátelské prostředí oproti instagramu (, který už mi mimochodem celkem začíná lézt na nervy :D).

Chci si své sny plnit nadále jinak. A proto i jednomu z vás společně ukážeme, že sny se opravdu plní. JDEME SPOLU DO TOHO?

PODMÍNKY ZJEDNODUŠENĚ:

1) Vysni si svůj sen, co vlastně doopravdy chceš?
2) Ztvárni kreativně svůj sen do obrázku/fotky.
3) Foto/obrázek musí obsahovat název "kapesnář".
4) Od 30. 8. 2022 si kup knihu kapesnář u mě na webu www.simonalavistrea.cz 
5) Pak mi pošli e-mail s předmětem "SOUTĚŽÍM O SVŮJ SEN / + číslo objednávky " (například: SOUTĚŽÍM O SVŮJ SEN / 220011) 
+ přilož do přílohy kreativní obrázek a věř ve splnění Tvého snu! ✨ 
6) Sbírej "lajky" na stránce ať postoupíš mezi nejlepší

*Podrobnější podmínky pro zařazení do soutěžního výběru o splněný sen:
1) Musíš uskutečnit objednávku produktu minimálně jednoho kusu knihy Kapesnář (nebo Kapesnář s věnováním).
2) Objednávka musí být uskutečněna a zaplacena v rozmezí 30.8. - 30. 9. 2022
3) Ve zmíněném rozmezí musí být zaslán na e-mail: simonalavistrea@seznam.cz ve formě fotky/obrázku kreativně ztvárněn Tvůj sen v hodnotě 25.000,- spolu s krátkým dovětkem ve formě textu ohledně Tvého snu.
4) Do předmětu e-mailu uveď: SOUTĚŽÍM O SVŮJ SEN / a číslo objednávky Tvého kapesnáře (například: SOUTĚŽÍM O SVŮJ SEN / 220011)
~ Tvůj sen = předmět/zážitek/přání (jakýkoliv) do částky 25.000,-, který Ti zakoupím v této hodnotě, nebo Ti na něj touto částkou přispěji.
~ Pozor: Jedno číslo objednávky se dá použít pouze pro jeden sen.
4) Hlavní podmínkou pro uskutečnění této soutěže a splnění snu je naplnění minimálního požadovaného počtu prodaných knih v kampani a to 880 ks knih kapesnář (a knih kapesnář s věnováním).
(Pokud se nenaplní požadovaný počet kusů - nenaplní se tato "snové soutěže" a nedojde tak k realizaci soutěžního snu s čímž musí kupující předem počítat).
~ 100% garance, že zakoupený produkt doručím k Tobě i v případě, že kampaň nedovrší požadovaného počtu prodaných knih.
5) Nezáleží na tom, jestli se známe, nebo ne. Nezáleží na tom, jestli mě podporuješ 5 let, 2 měsíce, nebo celý život. Nezáleží na tom, jestli jsi pro mě neznámý člověk, nebo někdo mému srdci blízký. KAŽDÝ MÁ STEJNÉ ŠANCE! KONEČNÉHO VÍTEŽE TOTIŽ VYBERETE VY. A to svým hlasem ve facebookové skupině. ❤ (S názvem: TVOŘENÍ • ŽIVOT(A) | Víš, co opravdu chceš? (podmínkou schválení do skupiny je číslo zaplacené objednávky, do skupiny totiž mohou vstoupit pouze lidé, kteří se zúčastní této kampaně jako nakupující a podporující.)
~ Do finálového kola postoupí 11 SNŮ (= fotky vašich kreditních děl) s největším počtem lajků na facebookové stránce: Simona Lavistrea
~ Finálního vítěze lze určit pouze v soukromé FB skupině TVOŘENÍ ŽIVOTA a to lidmi, kteří sami zakoupili knihu kapesnář a stali se tak účastníky soutěže a požádali o přidání do skupiny.
6) Všechna zaslaná díla na zmíněný email se stávají prostředkem pro sdílení na zmíněných stránkách pro uskutečnění hlasování a následné zvolení výherce.
7) U jednotlivých děl nebudou uvedená jména, aby hlasování nebylo ovlivněno právě konkrétními osobami, ale bylo jednáno na základě originality, zalíbení jednotlivých snů a projevené kreativity. :) I proto se může zúčastnit opravdu každý.

S odesláním objednávky na tomto e-shopu potvrzujete přečtení těchto podmínek a souhlasíte s nimi.

Podmínky nabývají platnosti od 20.8.2022.
Jako zprostředkovatel si vyhrazuji právo na případnou změnu podmínek během soutěže. (Ale nepředpokládám to. :D)

Zprostředkovatelka snové kampaně "kapesnář" a doplňující soutěže
Simona Dočkalová

(*Shoptet ani Facebook, Instagram nemá s touto kampaní nic společného, jsou pouze platformou pro realizaci a za vše zodpovídám já - majitelka e-shopu, zakladatelka skupiny, autorka knihy Simona Dočkalová, IČ: 0696891)


I když je to spíše soutěž a hra pro zábavu, musím dodržovat pravidla a dát sem komplet obecné ustanovení.
Dopředu říkám, že to celé dělám pro radost, ne pro stížnosti. ☺ Příjemnou zábavu při plnění snů přeji.
_________________________________________________________

Všeobecné podmínky a pravidla soutěže "SNOVÁ KAMPAŇ - Kapesnář"
(dále jen "pravidla")
§ 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Soutěž podle těchto podmínek má název "SNOVÁ KAMPAŇ - Kapesnář" (dále jen "soutěž"). Organizátorem soutěže je Simona Dočkalová, se sídlem v Brně. (dále jen "organizátor"). Organizátor jedná jménem společnosti Simona Dočkalová.
2. zapsané v obchodním rejstříku v Brně, IČ: 06968091
3. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
4. Soutěž bude zahájena dne 30. srpna 2022 v 00:00 hodin a skončí dne 30. září 2022 ve 23:59 hodin (dále jen "soutěžní období").
5. Soutěže se může zúčastnit každá plnoletá fyzická osoba s bydlištěm na území České a Slovenské republiky, která je plně svéprávná (dále jen "účastník").
6. Z účasti v soutěži je vyloučena pouze zakladatelka. Její příslušníci, blízcí i neznámí se účastnit mohou, protože zakladatelka konečný výsledek soutěže neovlivňuje.
7. Konečného výherce soutěže si zvolí účastníci soutěže, kteří budou po zakoupení produktu "kapesnář a kapesnář s věnováním" přítomni ve facebookové skupině a zúčastní se finálního hlasování.
8. Pravidla stanoví pravidla, rozsah a podmínky účasti, dobu trvání soutěže, pravidla pro udělování cen, pravidla pro vyhlašování výsledků soutěže, způsob informování o soutěži a jejích podmínkách, způsob podávání reklamací souvisejících se soutěží.
9. Během doby trvání soutěže bude odkaz a/nebo plné znění těchto podmínek k nahlédnutí zde na webu www.simonalavistrea.cz
10. Každý účastník je plně odškodněn společností Shoptet, Facebook, Instagram a dále tím, že propagační akce není nijak sponzorována, podporována ani prováděna společností Shoptet, Facebook, Instagram nebo s ní spojena. Organizátor i zakladatel používají Facebook na vlastní nebezpečí, bez asistence Facebooku.
11. Podmínkou účasti v soutěži je nákup (realizace objednávky a její zaplacení přes bankovní účet nebo platební kartou, Apple Pay) minimálně jednoho propagačního produktu, jak je definován níže, v období od 30.8. do 30.09. 2022 a uchování čísla objednávky potvrzující nákup. Výrobky (dále jen "výrobek", "propagační výrobek" nebo "propagační výrobky"), jejichž nákup vás opravňuje k účasti v soutěži, jsou:
12. ⎯ Kapesnář , Kapesnář s věnováním
13. Nákup lze uskutečnit pouze online na stránkách www.simonalavistrea.cz
§ 2
PRAVIDLA SOUTĚŽE
(1) Abyste se mohli soutěže zúčastnit, musíte během doby trvání soutěže:
a) zakoupit minimálně jeden propagační výrobek Kapesnář a uschovat si číslo objednávky. (Výrobek bude doručen nejpozději do Vánoc 2022.)
b) zakoupením automaticky souhlasíte s případnou účastí v soutěži, se zpracováním osobních údajů v soutěži a s dodržováním pravidel soutěže,
c) splnit soutěžní úkol: vytvořit kreativní zpracování svého snu do fotky a krátkého textu pro doplnění, který je v/do hodnotě/y 25.000 Kč.
 
d) soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která
- je plně svéprávná
- souhlasí se předáním výher způsoben stanovených v těchto pravidlech
- a není Pořadatelem soutěže
2. nákup propagačního výrobku od Simona Lavistrea Dočkalová opravňuje účastníka k účasti v soutěži prostřednictvím fanouškovské stránky této značky, kde se odehraje také první kolo hlasování ("lajkování") do finálového výběru ve facebookové skupině. Jeden nákup/objednávka propagačního výrobku na jedno jméno opravňuje k jednomu vstupu do soutěže. Tzv. každý účastník se může se svým jménem zúčastnit pouze 1x, ale propagačních produktů může nakoupit neomezené množství.
 
3. Pořadatel vybere na základě počtu "lajků" z odpovědí a kreativních děl zaslaných do soutěže v rámci každé etapy 1 výherce ceny 2. stupně, a to nejpozději do 48 hodin po skončení etapy. Kromě toho účastníci soutěže a kupující kapesnáře ve facebookové skupině vyberou jednoho výherce hlavní ceny do 14 pracovních dnů po skončení doby trvání soutěže.
4. V dalším textu těchto podmínek se hlavní cena i výhra označují jako cena a výherce každé z nich jako "výherce".
5. Soutěžní vyhodnocení se bude řídit následujícími kritérii:
a. nejvyšší počet "lajků" uměleckého a kreativního díla, které zvolí lidé.
Výherce hlavní ceny budou informováni e-mailem nejpozději do 14 pracovních dnů po skončení soutěže.
6. Výherce výhry je povinen pod hrozbou ztráty nároku na výhru zaslat na e-mailovou adresu pořadatele simonalavistrea@seznam.cz do 7 dnů ode dne obdržení e-mailu informujícího o výhře prohlášení, ve kterém uvede všechny následující údaje: své jméno, adresu bydliště a adresu pro doručení výhry, jakož i prohlášení, ve kterém souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely soutěže, a to podle vzoru, který je přílohou č. 1 těchto podmínek. V případě neposkytnutí prohlášení ve výše uvedené lhůtě nebo neposkytnutí všech výše uvedených údajů zůstává cena k dispozici pořadateli. Výše uvedené údaje budou použity pouze pro účely zaslání Výhry, odvodu daně z příjmu z Výhry ze strany zřizovatele, pokud Účastník nedal samostatný souhlas s rozsáhlejším zpracováním svých osobních údajů.
7. Výhru lze předat pouze v případě, že Účastník udělí souhlas s jejím zpracováním.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže, a to zejména v případě:
a) uvedení vulgárních, urážlivých, politických, propagandistických, náboženských prvků nebo obsahu odporujícího zákonu či zásadám společenského soužití v odpovědi;
b) porušení jakýchkoli práv třetích osob, zejména: osobnostních práv a autorských práv;
c) uvedení reklamního obsahu v odpovědi, s výjimkou reklamního obsahu týkajícího se zřizovatele.
Odesláním odpovědi do soutěže účastník prohlašuje a zaručuje, že je výhradním autorem odpovědi a že je držitelem osobních a majetkových autorských práv k dílu. Účastník dále prohlašuje a zaručuje, že odpověď neporušuje žádná práva třetích stran.
§ 3
CENY
1. Výhry (dále jen "výhry") v soutěži jsou:
(a) Hlavní cena - částka v hodnotě 25 000 KČ na svůj SEN, který bude využit v souladu s jeho soutěžním dílem. Organizátor ani zřizovatel neodpovídají za plnění služeb poskytovaných v rámci Hlavní ceny.
§ 4
Předání cen v soutěži
1. Výhry budou odeslány nejpozději do 90 pracovních dnů od obdržení údajů výherce pro doručení výhry a prohlášení výherce o souhlasu s použitím osobních údajů. Výherce ceny je povinen písemně potvrdit převzetí ceny.
2. Výherce nemůže požadovat výměnu vyhrané ceny za jinou cenu, včetně peněžního ekvivalentu.
3. Pořadatel upozorňuje, že v případě, že výherce uvede nepravdivé, neúplné nebo nesprávné údaje, nemusí být možné výhru udělit, přestože pořadatel a zakladatel vyvinou náležitou péči.
§ 5
Postup pro podání stížností
1.Stížnosti na průběh soutěže "SNOVÁ KAMPAŇ - Kapesnář" mohou účastníci soutěže podat elektronicky emailem do 30 dnů od skončení soutěžní lhůty (rozhodující je datum odeslání) na adresu: simonalavistrea@seznam.cz. Stížnosti se podávají na adresu: simonalavistrea@seznam.cz
2. Stížnost by měla obsahovat:
(a) napsáním do názvu e-mailu: "Stížnost - SNOVÁ KAMPAŇ!"
b) uvedení jména, příjmení a poštovní adresy (případně kontaktní e-mailové adresy);
(c) odůvodnění stížnosti;
(d) popis pohledávky
e) podpis stěžovatele.
(3) Podané stížnosti posoudí pořadatel do 30 dnů od jejich obdržení. Zúčastněné strany budou o vyřízení stížnosti vyrozuměny elektronicky e-mailem v případě, že je stížnost podána formou elektronické korespondence nebo je ve stížnosti uvedena e-mailová adresa.
(4) Využití postupu podávání stížností je dobrovolné a není podmínkou pro to, aby účastník mohl uplatnit své nároky u soudu.
§ 6
Zpracování osobních údajů
1. Správcem osobních údajů shromážděných v souvislosti se soutěží je společnost Simona Dočkalová, Kabátníkova 20, Brno, 602 00, IČ: 06968091, DIČ: CZ9654114206. Zpracovatelem údajů svěřených Správcem je Organizátor, společnost Simona Dočkalová. Správce lze kontaktovat také prostřednictvím e-mailové adresy: simonalavistrea@seznam.cz
2. Účelem zpracování osobních údajů je provedení soutěže, včetně zaslání výher a odvodu daně z příjmu z hodnoty výhry.
3. Osobní údaje nezbytné pro účast v soutěži zahrnují: název vašeho profilu na Facebooku a váš obrázek, pokud jej vaše odpověď obsahuje. Osobní údaje nezbytné pro získání výhry zahrnují také jméno, adresu bydliště a adresu pro doručení výhry, které budou uvedeny přímo v samotné objednávce na webu simonalavistrea.cz
4. Právním základem pro zpracování osobních údajů Účastníků, kteří zasílají odpovědi do Soutěže, a výherců Soutěže je souhlas Účastníka Soutěže.
5. Účastník má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
6. Osobní údaje mohou být sdíleny s kurýrní společností za účelem zaslání ceny. A také s účetní, která se stará o finanční stránku organizátora Simona Dočkalová.
7. Doba zpracování osobních údajů účastníků, kteří nevyhráli žádnou cenu i těch kteří cenu vyhráli končí uplynutím pěti let počítaných od konce kalendářního roku, v němž skončilo období soutěže (z důvodu povinnosti vést daňovou evidenci).Účastník má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
8. Účastník má právo podat stížnost u dozorového úřadu - předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem.
9. Poskytnutí osobních údajů účastníkem je dobrovolné, ale je podmínkou účasti v soutěži. Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude mít za následek nezískání výhry v soutěži.
10. Osobní údaje účastníků nebudou předány do třetí země (tj. do jiné země než členského státu Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska) ani mezinárodní organizaci.
11.Osobní údaje nebudou použity pro účely rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky ve vztahu k Účastníkovi nebo se mě podobně významně dotýká.
§ 7
Autorská práva
1. Od okamžiku udělení Ceny převádí Účastník (Výherce) na Zřizovatele veškerá hmotná autorská práva a práva s nimi spojená k časově neomezenému nakládání a využívání Odpovědí vcelku nebo po částech s možností jejich zpracování s využitím všech technických prostředků reprodukce a šíření, vydávání na elektronických nosičích informací na území Polské republiky, Státy Evropské unie a třetí země, s přihlédnutím k nadúzemní povaze internetu, bez omezení počtu kopií a počtu rozmnoženin, vydání ve všech jazykových verzích na neomezenou dobu, ve všech oblastech využití známých ke dni převodu, včetně zejména následujících oblastí využití:
2. s ohledem na fixaci a reprodukci reakce nebo jejích prvků:
3. a) přímé nebo nepřímé, částečné nebo úplné, zhotovení a rozmnožování kopií Ohlasu nebo jeho prvků jakoukoli technikou, zejména: digitální technikou, na papíře, tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, zavedením do paměti počítače /vložením/ jakoukoli technikou včetně dočasné formy, která se objevuje např. na papíře. v operační paměti, přímé nebo nepřímé digitální reprodukci, trvale nebo dočasně, částečně nebo vcelku, na jakémkoli elektronickém médiu známém v době převodu práv, ve formě jednotlivých reprodukcí nebo v albu, ve formě kopií používaných k přímému nebo nepřímému nahlížení do prvků Odpovědi pomocí speciálního zařízení, jako je projektor, počítač, telefon, skenováním nebo transformací do digitálního záznamu, v elektronickém záznamu včetně přípravných úkonů pro zhotovení kopie jakéhokoli prvku Odpovědi,
b) přímé nebo nepřímé uvádění rozmnožených kopií Odpovědi nebo jejích prvků na trh formou převodu vlastnictví, šířením v rámci informačních, propagačních nebo reklamních kampaní nebo jednotlivých akcí, v propagačních materiálech všech typů a druhů, zejména v širokoúhlých filmech, na videu, televizních filmech, videozáznamech, fonogramech, katalozích, v digitální podobě, na CD, DVD, magnetických páskách, filmech v publikacích všeho druhu, zejména v knižních publikacích nebo médiích obsahujících informace o zakladateli, v článcích v tisku nebo jiných médiích věnovaných zakladateli.
4. Pokud jde o šíření odpovědi nebo jejích prvků formou veřejného vystavení, vystavení, reprodukce, použití odpovědi nebo jejích prvků ve vizuálních, audiovizuálních nebo multimediálních sekcích:
(a) vystavení nebo zpřístupnění odpovědi nebo jejích prvků veřejnosti tak, aby k nim měl každý přístup v čase a na místě, které si sám zvolí,
b) zpřístupnění v počítačových sítích, zejména na internetu, umístění do paměti počítače jakoukoli technikou, včetně dočasných (dočasných) forem, které se objevují například v paměti RAM,
c) použití v hromadných sdělovacích prostředcích jakéhokoli druhu,
d) použití v multimediálních dílech.
5. Spolu s majetkovými autorskými právy převádí Účastník (Výherce) na Zakladatele neomezené právo povolit výkon odvozených autorských práv k Odpovědím, rozvíjet Odpovědi, a to ve všech verzích
6. ve všech jazycích, ve všech oblastech využití známých ke dni převodu a alespoň v oblastech využití uvedených v pravidlech.
7. Účastník (výherce) svěřuje zakladateli bez zvláštní odměny a v maximálním zákonem povoleném rozsahu výkon osobnostních autorských práv účastníka (výherce) a případných dalších tvůrců odpovědí k odpovědím, zejména je zakladatel na tomto základě oprávněn: provádět jakékoli změny nebo úpravy, včetně částečného nebo úplného použití odpovědí a jejich kombinace s jinými díly, dohlížet na používání odpovědí,
a) rozhodnout o výkonu autorského práva, tj. rozhodnout o označení grafického materiálu jménem tvůrce nebo o anonymním šíření Odpovědi,
b) rozhodnout o prvním zpřístupnění Odpovědí veřejnosti.
§ 8
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech, které nejsou upraveny tímto nařízením, se použijí ustanovení českého práva, zejména ustanovení občanského zákoníku.
2. Organizátor si vyhrazuje právo změnit obsah pravidel v případě technických nebo organizačních potíží, které nebylo možné předvídat ve fázi organizace soutěže. Jakákoli změna nařízení v žádném případě neporušuje práva, která účastníci již získali.
3. Znění soutěžního řádu bude zpřístupněno veřejnosti na internetových stránkách www.simonalavistrea.cz
4.Soutěž je pořádána dle českého právního řádu a veškeré právní vztahy vzniklé případně mezi Pořadatelem a jakoukoli osobou účastnící se Soutěže se řídí českým právním řádem, ledaže právní norma, od které se nelze dohodou odchýlit stanoví v konkrétním případě jinak.
5.Poskytnutím osobních údajů dává soutěžící Pořadateli souhlas s jejich zpracováním. Více informací k tomuto viz příloha č. 1 jakožto nedílná součást těchto pravidel - Souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů.
6. Dozorovým úřadem pro oblast zpracování osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Dozorovým úřadem pro oblast pořádání Soutěže v České republice je ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž subjektem určeným k mimosoudnímu řešení sporu vzniklého případně mezi Pořadatelem a soutěžícím, případně je možné využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7.Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 9. a minimálně po celou dobu trvání Soutěže jsou zveřejněna na FB profilech Simona Lavistrea Dočkalová, Simona Lavistrea, TVOŘENÍ ŽIVOTA.
V Praze dne 1. 9. 2022

Příloha č. 1: Souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů
(Definice pojmů uvozených velkým písmenem a nevysvětlených blíže v textu této přílohy je obsažena v pravidlech Soutěže.)
Zapojením do Soutěže uděluje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů získaných od něj Pořadatelem v souvislosti s jeho účastí v Soutěži, a to způsobem a za podmínek uvedených níže (dále též jen „Souhlas“).
Zpracování osobních údajů v souvislosti se Soutěží se řídí zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) a obecně závaznými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu osobních údajů, ledaže právní norma, od které se nelze dohodou odchýlit stanoví v konkrétním případě jinak.
Správcem osobních údajů je Pořadatel.
Zpracovatelem osobních údajů je vedle Pořadatele také společnost Simona Dočkalová, Kabátníkova 20, Brno, 602 000, IČ: 06968091, DIČ: CZ9654114206 v obchodním rejstříku vedeném v Brně, (dále též jen „Zpracovatel“). Některé operace zpracování však mohou pro Pořadatele provádět i osoby poskytující Pořadateli či Zpracovateli IT služby a provádějící pro Pořadatele či Zpracovatele správu IT systémů či další poskytovatelé zpracovatelských služeb (zejm. marketingových či účetních) či technologií (společně dále též jen „Poskytovatelé“). O bližší informace ohledně Poskytovatelů využitých případně ve vztahu ke konkrétnímu soutěžícímu je možné požádat na e-mailové adrese simonalavistrea@seznam.cz
Příjemci osobních údajů: S výjimkou (i) vlastních zaměstnanců Pořadatele; (ii) Zpracovatele a jeho zaměstnanců; (iii) případně využívaných Poskytovatelů; (iv) výjimečně i orgánů veřejné moci (je-li to potřeba pro splnění povinnosti vyplývající pro Pořadatele či Zpracovatele z právních předpisů); (v) případného předání osobních údajů subjektům podílejícím se na předání nebo dopravě výhry v Soutěži či zpřístupnění vyplývajícího z pravidel Soutěže, nezpřístupňuje Pořadatel ani Zpracovatel tyto osobní údaje žádné třetí osobě. O bližší informace ohledně třetích osob, kterým jsou či byly osobní údaje konkrétního soutěžícího zpřístupněny lze požádat na e-mailové adrese simonalavistrea@seznam.cz
Účel zpracování osobních údajů: organizační zajištění a realizace Soutěže (zejm. vedení Soutěže, její propagace, řešení otázek souvisejících s účastí soutěžícího v Soutěži, vyhodnocení Soutěže, případně předání Výhry), propagace a naplňování marketingové strategie Pořadatele. Právní základ zpracování: souhlas subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR)
Osobní údaje mohou být zpracovány také za účelem plnění právních povinností Pořadatele či souvisejících s pořádáním Soutěže, resp. nezbytné ochrany práv a oprávněných zájmů Pořadatele či třetí strany, právním základem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR, resp. čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR.
Doba uložení osobních údajů: Nejdéle na dobu 1 roku od skončení Soutěže.
Udělení Souhlasu není zákonnou ani smluvní povinností a je dobrovolné, bez udělení Souhlasu však není možné se do Soutěže zapojit. Udělený Souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, tím však není dotčena zákonnost zpracování založeného na Souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V souvislosti s tím Pořadatel upozorňuje, že odvoláním Souhlasu v průběhu Soutěže bez dalšího zaniká účast soutěžícího v Soutěži.
Základní práva dle Nařízení GDPR: (i) požadovat přístup k osobním údajům (viz čl. 15), opravu osobních údajů (viz čl. 16), jejich výmaz (viz čl. 17) nebo omezení jejich zpracování (viz čl. 18); (ii) na přenositelnost údajů (viz čl. 20); (iii) podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) či se obrátit na soud. Subjekt osobních údajů má také právo vznést námitku dle čl. 21.
Pořadatel nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (ani příjemci ve třetí zemi) nebo mezinárodní organizaci. V souvislosti s pořádáním Soutěže neprovádí Pořadatel automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.
Uplatnit jakákoli práva či vznášet jakékoli dotazy či žádosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů lze zejména elektronicky na e-mailové adrese simonalavistrea@seznam.cz čí písemně na adrese sídla Pořadatele.
Příloha 2
Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů
Na adrese ........................ souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (tj. jména, adresy bydliště, adresy pro doručení výhry) v souladu s níže uvedenými pravidly.
Informujeme vás, že:
1. Správcem vašich osobních údajů je společnost Simona Dočkalová, Kabátníkova 20, Brno, 602 000, IČ: 06968091, DIČ: CZ9654114206
3. Správce pověřil zpracováním vašich osobních údajů společnost Simona Dočkalová, Kabátníkova 20, Brno, 602 000, IČ: 06968091, DIČ: CZ9654114206
2. Správce jmenoval inspektora osobních údajů, kterého lze kontaktovat na této e-mailové adrese: simonalavistrea@seznam.cz
4. Účelem zpracování vašich osobních údajů je uspořádání soutěže s názvem "SNOVÁ KAMPAŇ - Kapesnář" (dále jen "Soutěž"), včetně zejména zasílání Výher a placení daně z příjmu z hodnoty Výhry.
5. Osobní údaje nezbytné pro účast v soutěži zahrnují: jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Osobní údaje nezbytné pro získání výhry zahrnují: jméno, příjmení, adresu bydliště, adresu pro doručení výhry.
6. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas.
7.Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu musí být provedeno zasláním e-mailu na adresu simonalavistrea@seznam.cz s prohlášením o odvolání souhlasu.
8. Vaše osobní údaje mohou být předány kurýrní společnosti za účelem zaslání ceny a také účetní, která spravuje finanční stránku podnikání Simona Dočkalová.
9. Doba zpracování vašich osobních údajů končí uplynutím pěti let počítaných od konce kalendářního roku, v němž skončilo soutěžní období (z důvodu povinnosti vést daňovou evidenci).
10. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
11. Máte právo podat stížnost u dozorového úřaduředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu se zákonem.
12. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou účasti v soutěži. Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude mít za následek odmítnutí vydání ceny.
13. Osobní údaje účastníků nebudou předány do třetí země (tj. do jiné země než členského státu Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska) ani mezinárodní organizaci.
14. Osobní údaje nebudou použity pro účely rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Podmínky nabývají platnosti od 20.8.2022.
Zprostředkovatelka snové kampaně "kapesnář" a doplňující soutěže
Simona Dočkalová
(*Shoptet ani Facebook, Instagram nemá s touto kampaní nic společného, jsou pouze platformou pro realizaci a za vše zodpovídám já - majitelka e-shopu, zakladatelka skupiny, autorka knihy Simona Dočkalová, IČ: 0696891)
Zpět do obchodu